19 شرح اصول سه گانه، درباره مردی که به سویتان برانگیخته شد، چه می گویید؟

This quiz will evaluate your understanding of 19 شرح اصول سه گانه، درباره مردی که به سویتان برانگیخته شد، چه می گویید؟
پیمایش به بالا